Podmienky cenovej ponuky:

 • Táto cenová ponuka bola pripravená na základe aktuálne najvýhodnejších sadzieb. V prípade obmedzenej kapacity lodného priestoru si vyhradzujeme právo ponúknuť aktualizovanú cenovú ponuku s upraveným termínom lodenia (ETD).
 • Cena je kalkulovaná na základe súčasnej úrovne sadzieb dopravného, prirážok k nemu, výmenných kurzov, na Vami uvedené rozmery, objem a hmotnosť zásielky (brutto vrátane tary kontajnera) a pre udaný druh tovaru a prepravnú jednotku.
 • V prípade zmien týchto vstupov si vyhradzujeme právo prepracovať Vám ponuku aj v dobe jej platnosti vrátane už bežiacej prepravy.
 • V prípade odchýlky od Vami udávaných hodnôt sa celková cena môže líšiť.
 • Cena je platná pre uvedenú dodaciu podmienku podľa Incoterms 2020.
 • Cena je uvedená bez eventuálnej DPH.

 

Cena neobsahuje:

 • Zabezpečenie vývozných/dovozných licencií, nakládku/vykládku tovaru do/z kontajnera, paletizáciu, balenie, zabezpečenie zásielky v kontajneri a dodanie paliet, či iného obalového materiálu.
 • Colné odbavenie, ak nie je výslovne uvedené inak. V prípade Vášho záujmu colné odbavenie radi zabezpečíme za príslušný poplatok.
 • Prípadné clo a iné poplatky mimo dodaciu podmienku uvedenú v ponuke.
 • Prípadné poplatky za colné kontroly nariadené colným úradom a manipulácie a transport zásielky na/z miesta colnej kontroly vrátane zdržného.
 • Dodatočné náklady na pristavenie zásielky do požadovaného miesta colného odbavenia odlišného od miesta nakládky/vykládky.
 • Poistenie zásielky nad rámec zákonnej zodpovednosti dopravcu. Radi Vám poistenie ponúkneme.
 • Kuriérske služby (napr. za zaslanie dokumentov k zásielke). Tiež radi ponúkneme a zabezpečíme za príplatok.
 • Nami nezavinené dodatočné náklady (napr. z dôvodu neskorého predloženia potrebných dokladov príkazcom, alebo posúvanie termínu nakládky / vykládky, skladné a zdržné v prístave spôsobené momentálnym nedostatkom kapacity v prístavoch alebo na železnici, demurrage, detention, dodatočné náklady colnej povahy alebo z titulu vyššej moci atď.
 • Poplatok za preváženie exportného kontajnera alebo LCL zásielky pre účely deklarácie Verified Gross Mass – VGM (podľa nariadenia SOLAS).

 

Ďalšie podmienky cenovej ponuky:

 • Voľná doba pre nakládku/ vykládku celo-kontajnerových zásielok (FCL) v ČR, SR sú 4 hodiny, po uplynutí tejto doby bude účtovaný poplatok podľa príslušného tarifu dopravcu.
 • Voľná doba pre nakládku / vykládku kusových zásielok (LCL) v ČR, SR je 1 hodina, po uplynutí tejto doby bude účtovaný poplatok podľa príslušného tarifu dopravcu.
 • Prípadné storno objednávky nakládky u odosielateľa / vykládky u príjemcu je nutné zaslať najneskôr do 24 hodín pred začatím prepravy (v rámci pracovných dní), prípadné vzniknuté náklady v súvislosti s neskorým stornom prepravy Vám budú prefakturované.
 • Prípadné storno knihovania kontajnerov na loď je nutné príkazcom písomne potvrdiť. Prípadné vzniknuté náklady v súvislosti s neskorým stornom budú príkazcovi prefakturované.
 • Tovar musí byť balený tak, aby zodpovedal danému typu prepravy, druhu tovaru a medzinárodným štandardom pre fytosanitárne opatrenia (ISPM 15).
 • Tranzitné colné odbavenie (T1, TCP atď.) ponúkame pre zásielky s tovarom podľa výšky colného dlhu (max. 30 % hodnoty tovaru). Pre zásielky s vyššou hodnotou je potrebné kalkulovať colné odbavenie individuálne.
 • Zvláštnu povahu tovaru, ako napr. vysokú hodnotu (nad 200 000 EUR za zásielku), nebezpečný tovar, osobné veci/zvršky, dopravné prostriedky, živé zvieratá, rastliny, tovary podliehajúce skaze (napr. potraviny), tovary na výstavy a veľtrhy, umelecké predmety, zbrane a pod. je objednávateľ povinný uviesť do objednávky prepravy. Vyhradzujeme si právo takúto prepravu odmietnuť bez náhrady.
 • Pre exportné zásielky je odosielateľ / príkazca povinný deklarovať skutočnú a správnu celkovú hrubú hmotnosť zásielky pre účely VGM SOLAS neodkladne po nakládke zásielky v mieste odoslania. V opačnom prípade bude zásielka prevážená dopravcom za štandardný poplatok na účet príkazcu.
 • Ponuka je predmetom akceptácie zásielky pre dané konkrétne lodenie a môže byť podľa rozhodnutia lodiara preknihovaná. Zasielateľ neručí za prípadné dodatočné náklady v súvislosti so zmenou termínu lodenia.
 • V prípade, že aktuálne balenie, rozmery a hmotnosti zásielky nezodpovedajú pôvodnému zadaniu príkazcu, vyhradzuje si lodiar právo aj už potvrdené knihovanie vystornovať a zásielku nenalodiť a to bez náhrady (ďalej môžu byť príkazcovi fakturované dodatočné náklady s tým spojené – márna jazda, storage, cancellation fee a pod.).
 • Pre akceptáciu nalodenia nadrozmernej zásielky na loď je príkazca povinný na vyžiadanie predložiť certifikát o správnom naložení a upevnení tovaru v námornom kontajneri (tzv. Lashing Certificate).
 • Pre akceptáciu nalodenia nebezpečného tovaru na loď je príkazca povinný na vyžiadanie predložiť certifikát o správnom naložení a upevnení tovaru v námornom kontajneri podľa platných IMO predpisov – CTU-Code.
 • Vonkajšíe upevňovacie prvky (rohy, zámky) námorného kontajneru musia vždy zostať voľne prístupné, aby bolo možné zabezpečiť správne uchytenie kontajnera na dopravnom prostriedku (hlavne u nadrozmerných prepráv).
 • Pozícia uloženia kontajnera na palube / v podpalubí lode je na rozhodnutí lodiara.
 • Za správne balenie zásielky a jej upevnenie v námornom kontajneri ručí odosielateľ. Ak príkazca požaduje ďalšie balenie / zakrytie tovaru plachtou – najmä pre zásielky naložené do špeciálnych typov kontajnerov (Flat Rack, Platform, Open Top a pod.), je potrebné túto službu špeciálne vyžiadať (náklady s týmto spojené nie sú zahrnuté v cenovej ponuke, ak nie je uvedené inak).

 

Platobné podmienky

 • Platba za prepravu bude realizovaná na základe vystavenej faktúry so splatnosťou do 14 dní od jej vystavenia, ak nie je nastavená splatnosť inak – individuálne podľa zmluvy.
 • U prvej realizovanej prepravy si vyhradzujeme právo požadovať platbu za prepravu vopred.
 • V prípade požiadavky na fakturáciu v inej mene, než bolo uvedené v cenovej ponuke, bude výsledná čiastka kalkulovaná podľa mesačného účtovného kurzu stanoveného podľa ČNB — Českej národnej banky (k prvému pracovnému dňu v danom mesiaci), platného v dobe vystavenia faktúry (v prípade opravy faktúry, ku dňu vystavenia opravenej faktúry).
 • Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami v súvislosti s obstaraním prepravy a prípadným obstaraním alebo uskutočnením úkonov s prepravou súvisiacimi, sa riadia platnými právnymi predpismi ČR, najmä ustanoveniami § 2471 až 2482 zák. č. 89/2012 Sb., občianskeho zákonníka, v platnom znení (ďalej len občiansky zákonník) a ďalej v súlade s ustanoveniami § 1751 odst. 3 občianskeho zákonníka, Všeobecnými zasílatelskými podmínkami Svazu spedice a logistiky České republiky, vydanie 2014, ktoré sú verejne dostupné na internetovej adrese https:/www.svazspedice.cz a ktoré sa stávajú súčasťou takto vzniknutej zasielateľskej zmluvy. Riadiacim predpisom pre zmluvné vzťahy v námornej doprave sú Haagske pravidlá, Haagsko-Visbyské pravidlá a Hamburské pravidlá (v znení posledných úprav).
 • Akceptáciou tejto cenovej ponuky na obstaranie prepravy zákazník berie na vedomie súhlas s vyššie uvedeným, a tým vzniká zmluvné dojednanie.